طراحی اداره پست سپیدان

طراحی ساختمان 717 اداره پست شیراز

طرح تفصیلی مصیری

طراحی شهری و جانمایی المان ها و عناصر مبلمان شهری و زیبا سازی در محورهای ورودی (4 محور ) اصفهان

طراحی شهری و بدنه سازی محور ورودی شیراز - خرامه

طرح جامع شهر لطیفی

طرح جامع شهر خور

طراحی شهری و آماده سازی فاز اول و دوم مجموعه گردشگری تفریحی ساحل بندر عماد

طراحی ساختمانی ایستگاههای آتش نشانی 4 گانه و ساختمان اداری آتش نشانی

طراحی ساختمان پست سپیدان